මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

Nov 3, 2016

අමරදේව කලාකරුවාණනි ඔබට නිවන් සුව....! ඔබ අපේ හදවත් තුල සදා අමරණීයයි.

No comments:

Post a Comment