මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

සුජාතා අත්තනායක (Sujatha Aththanayake)

පුංචි දවස්වල

සූරිය වංශේ සිංහළ පුතුනේ

සිනා සපිරි මුව 
(සමන් චන්ද්‍රනාත් / සරත් දසනායක)

මා උන්මාද චිත්‍රා


No comments:

Post a Comment