මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

විජේසුන්දර වේරගොඩ (Wijesundara Weragoda )

නුඹේ දෙපා වැඳ

ඉත්තක මල් පිපීයන්
 (ගුණසේන කඩිගමුව/................)

No comments:

Post a Comment