මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

මිල්ටන් පෙරෙරා (Milton Perera)

රුවන් මැදුරු

දෙපිය නගා එන්නට බැරි

ක්ෂිතිජය මායා

No comments:

Post a Comment