මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

නිර්මලා රණතුංග (Nirmala Ranathunga)

එදා ඔබ මෙහි නොආවානම්
(කුලරත්න ආරියවංශ/රෝහණ වීරසිංහ)
 
දොවන තරම්
සහය ගායනය -සුනිල් එදිරිසිංහ
(ස්වර්ණ ශ්‍රී බණ්ඩාර / එච්. එම්. ජයවර්ධන)

No comments:

Post a Comment