මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

චන්ද්‍රිකා සිරිවර්ධන (Chandrika Siriwardana)

උත්සාහය උක් දණ්ඩක් වැන්නේ

රණ්ඩුවෙවී යාළුවෙවී

චාන්දනී පායලා

No comments:

Post a Comment