මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ලෙස්ලි ශාන්ත ද අල්විස් (Lesli Shantha De Alvis)

වලාරොදක් තුල
(ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්/ සරත් බාලසූරිය )

No comments:

Post a Comment