මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

දයාරත්න රණතුංග (Dayarathna Ranathunga)

අහසේ ඇවිද

ජයකෙහෙලි බන්දන 
(සරත් විමලවීර/දයාරත්න රණතුංග)


මංගල මදු සමය (Original)
(උපාලි ධනවලවිතාන/සරත් ද අල්විස්)

No comments:

Post a Comment