මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

අමරා රණතුංග (Amara Ranathunga )

වස්දඬු රාවේ

සෙන්පතියන් ගැන

චාමර පවන්

No comments:

Post a Comment