මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ජයරත්න එච්.ආර්. (Jayaratne H.R.)

මල් සිනා උදාවුනා

සරත් සමේ මදක් පිපුණ ( අනර්කලී)

No comments:

Post a Comment