මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

වසන්තා සන්දනායක (Wasantha Sandanayake)

දොළ ලඟ ගුරු පාර දිගේ

සාක්‍යය මහා රාජා

No comments:

Post a Comment