මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ජෝතිපාල එච්.ආර්. (Jothipala H.R.)

කන්දෙන් කන්දට

පණවාගෙ හිටියාට

නෙත් දොළසින් ලොව බලලා

No comments:

Post a Comment