මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

නිරංජලා සරෝජනී (Niranjala Sarojani)

සමුගන්නට අවසරයි

පමාවී මෙසේ ඇයි අප හමුවුනේ
(කුලරත්න ආරියවංශ/රෝහණ වීරසිංහ)

මලක් නැති ගසක් වී

අන්ධ දෑසට නින්ද නොදැනේ


No comments:

Post a Comment