මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

පියසිරි විජෙරත්න (Piyasiri Wijeratne)

මහියංගනේ රංකොත

ඔබේ මුහුණ පුරා

No comments:

Post a Comment