මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි (Chandrasena Hettiarachchi )

සැඳෑසමයයි ජීවිතේ

No comments:

Post a Comment