මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

තිලකසිරි ප්‍රනාන්දු (Thilakasiri Fernando)

එන්න මද නලේ

ගම්මානය කල එලි වූවා
යුග : ජීවරාණී කුරුකුලසූරිය
(කරුණාරත්න අබේසෙකර/තිලකසිරි ප්‍රනාන්දු ) ??

No comments:

Post a Comment