මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

එඩ්වඩ් ජයකොඩි (Edward Jayakody)

මා ඉපදුනු මගේ රටට
(චිත්‍රානන්ද අබේසේකර /එඩ්වඩ් ජයකොඩි)

බකිණි ගහේ

ගජමන් පුවත - තුටකල ලෙවන්

හිරු දෙවියන් වැඳි දෑතට
(ගුණසේන කඩිගමුව/....................)

No comments:

Post a Comment