මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

මර්වින් පෙරේරා (Mervin Perera)

එක් දිනක් හැන්දෑවක

මා දුර ඈතක

සුවඳැති කුසුමක

No comments:

Post a Comment