මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ආරියරත්න යාපා (Ariyaratne Yapa )

හෙළ කොඩි සෙවනේ
(යුග ගායනය : ශ්‍රීමතී තිලකරත්න)

No comments:

Post a Comment