මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ධර්මදාස වල්පොල (Dharmadasa Walpola )

කටේ කිරි සුවඳ

බුදුන් වැඩිය මේ

No comments:

Post a Comment