මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ස්වර්ණා ද සිල්වා (Swarna De Silva )

වනමල් පියලි සලා

2 comments:

  1. This is sung by Swarna De Silva.Dingstun silva's sister. Who was the lead co-songstress of Ananda Samarakoon in songs like Namo Namo Matha, Sunila Guwane Paaya, Siri Saru Saara kethe and so on. This song was penned by Sarath Wimalaweera and recorded for a HMV record in 1951. Swarna was the music teacher of Muesaus College, Colombo those days

    ReplyDelete