මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ටියුඩර් කඳනාරච්චි (Tuder Kandanarachchi)

ටිකිරි මැනිකෙ දර අහුලන

No comments:

Post a Comment