මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ජීවරාණී කුරුකුලසූරිය (Jeewarani Kurukulasuriya)

ගම්මානය කල එලි වූවා
 යුග:තිලකසිරි ප්‍රනාන්දු
(කරුණාරත්න අබේසෙකර/තිලකසිරි ප්‍රනාන්දු ) ??

No comments:

Post a Comment