මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

අමරසිරි මුණසිංහ (Amarasiri Munasinghe)

එල්ලීගෙන තිරික්කලේ
(................/තිස්සසිරි පෙරේරා)

හිච්චි පුතා

වසන්තය හෙළු කඳුළු බිඳුවක් සේ
(කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රී/තිස්සසිරි පෙරේරා)

No comments:

Post a Comment