මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ශ්‍රීමතී තිලකරත්න (Srimathi Thilakaratne)

හෙළ කොඩි සෙවනේ
(යුග ගායනය : ආරියරත්න යාපා)

No comments:

Post a Comment