මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

යමුනා විනෝදනී (Yamuna Vinodhani)

ඈත හිනහෙන තාරකාවේ

 මිලාන මලකි

No comments:

Post a Comment