මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

May 5, 2016

සඳ රැස් වැටී - කුලරත්න තෙන්නකෝන්

සඳ රැස් වැටී - ගායනය : කුලරත්න තෙන්නකෝන්

ගීතය ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. වාණිජමය අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න. සියළු අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය.
අන්තර්ජාලයට එක් කිරීම වසන්ත සුදසිංහ