මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

අනුලා බුලත්සිංහල (Anula Bulathsinghala)

සුදු ඔසරිය ඇඳලා

රඟහල දැන් ඇත අඩ අඳුරේ

No comments:

Post a Comment