මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

මිල්ටන් මල්ලවාරච්චි (Milton Mallawarachchi)

මරු කතරේ මිනිස් පුරේ
(ප්‍රේමකීර්ති /වික්ටර් රත්නායක )

තක්කිට තරිකිට උඩ පැන

රන් දේදුනු රන් පාටින්

සීතල ලන පිණි
(ප්‍රේමකීර්ති /වික්ටර් රත්නායක )

No comments:

Post a Comment