මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

වින්සන්ට් ප්‍රේමසිරි (Wincent Premasiri)

සීතාවනි ඔබ
(කේ ඩී කේ ධර්මවර්ධන / වික්ටර් රත්නායක )

දික්තලා නංගියේ

No comments:

Post a Comment