මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

දිනේශ් නාකන්දල (Dinesh Nakandala)

පෙම්කලත් සිතින්

 සඳමල පිබිදුන

No comments:

Post a Comment