මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ග්‍රේෂන් ආනන්ද (Greshan Ananda )

බිංදු බිංදු කඳුළු සලා

තරුයායේ ඈතින්
(බණ්ඩාර කේ. විජේතුංග / ස්ටැන්ලි පීරිස්)

No comments:

Post a Comment