මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

සිසිර සේනාරත්න (Sisira Senaratne)

හෙටයි මගුල්දා ඇයි සුදු අක්කා

No comments:

Post a Comment