මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

කුලරත්න තෙන්නකෝන් (Kularathna Thennakoon )

මුතු දෙපොටක් නෑ
(ප්‍රේමරත්න මුදුන්න/කුලරත්න තෙන්නකෝන්)

දිගු වරලස

මැණිකෙ නිසා

සඳ රැස් වැටී

No comments:

Post a Comment