මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

නිහාල් ජයවර්ධන (Nihal Jayawardana)

රොණට ඇදෙන සමනලියක
(කරුණාරත් අබේසේකර /නාරද දිසාසේකර)

No comments:

Post a Comment