මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

සනත් නන්දසිරි (Sanath Nandasiri )

අළුත් ඉරක්

සප්ත වර්ණ හිරු කිරණින්

නවාතැනින් ඇය යනවා
(සුනිල් සරත් පෙරේරා/සනත් නන්දසිරි)

සුදු බිත්ති හැඩ කෙරූ

අනාන්ත වූ දෙරණ

No comments:

Post a Comment