මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ප්‍රියා සූරියසේන (Priya Sooriyasena)

එකම වීදියේ
(ප්‍රේම කීර්ති/ප්‍රියා සූරියසේන )

No comments:

Post a Comment