මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා (Chandraleka Perera)

දෙවට දිගේ 

දොර කවුලුවෙන්

No comments:

Post a Comment