මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

සෞම්‍යයකුමාර යාපාබණ්ඩාර (Sawmyakumara Yapa Bandara)

මී මැසි හඬ නැති

මිදි ඇඹුලයි කියලා

1 comment: