මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ස්වර්ණලතා කවීශ්වර (Swarnalatha Kaweeshwara)

දින සති ගණනින් - තොටියෝ

No comments:

Post a Comment