මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

May 2, 2018

RIP Priyantha Fernando

Popular singer Priyantha Fernando, son of veteran singer C. T. Fernando, passed away at the age of 65 at the Kalubowila Hospital.

https://www.youtube.com/watch?v=xfioiMeyvj8 

Apr 24, 2018

ආරියරත්න යාපා ගායන ශිල්පියාට නිවන් සුව පතමු

මේ එතුමන් ස්වර්ණලතා කවීශ්වර මහත්මිය සමග ගායනා කල එකලකට ඉහත ජනප්‍රිය වූ ගීතයක්.