මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

අබේවර්ධන බාලසූරිය (Abeywardana Balasooriya)

ගංගා එන්නකෝ
(සුනිල් ආරියරත්න/වික්ටර් රත්නායක)

නොතැවෙන් සූරියකාන්තා 
 සහය ගායනය: ඉන්ද්‍රාණි බෝගොඩ
(දයා ද අල්විස් /වික්ටර් රත්නායක) 

අවසන් හුස්ම පොද
(සුනිල් ආරියරත්න/වික්ටර් රත්නායක) 

No comments:

Post a Comment