මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

කුමාරි බෝතොට (Kumari Bothota)

කටේ ඇඟිලි රුවාන ඉන්නේ

No comments:

Post a Comment