මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

බන්දුල විජේවීර (Bandula Wijeweera)

දෝතපුරා මුතුමාල ලතා

හිත හීලෑ නෑ

මමයි අනුරාපුරය


No comments:

Post a Comment