මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

අමිතා වැදිසිංහ (Amitha Wedisinghe)

ඔන්න බබෝ 

සොරබොර දිය මල්
 යුග ගායනය : එස්. ලියනගේ

No comments:

Post a Comment