මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ෂෙල්ටන් පෙරේරා (Shelton Perera )

ඔබේ නීල දෑස දිහා

මිලාන මලකි

මා ප්‍රිය හිමියනි
(ක්රිස්ටි ගුණසේකර/ චන්දරදාස බෝගොඩ)

අවසන් ලියුමයි

No comments:

Post a Comment