මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

වික්ටර් රත්නායක (Victor Rathnayake)

මා හද ගැහෙනා රිද්මය
(මහින්ද අල්ගම සංගීතය/ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක) 

අපි සව්දිය පුරමු

ඔබ යන ගමනේ

මගේ ගෙටත් උඩ
( ප්‍රේම කීර්තිද අල්විස්/වික්ටර් රත්නායක)

පෙරඹර හිරු නැගුනා
(ඩබ්ලිව්. එම්. ටී. බණ්ඩාර / වික්ටර් රත්නායක)

අපි හැඟුම් වලට ඉඩ දී
( ප්‍රේම කීර්තිද අල්විස්/වික්ටර් රත්නායක)

සමුගන්නට අවසරයි

දඬුවැල් බෑයේ මී පැණි
(සුනිල් ආරියරත්නයන් /නන්දා මාලිනි)

හදේ සුසුමන් පතිතවීමෙන්
(ඩෝල්ටන් අල්විස්/ ඩී.ආර්. පීරිස්)

No comments:

Post a Comment