මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

වික්ටර් රත්නායක (Victor Rathnayake)

මා හද ගැහෙනා රිද්මය

අපි සව්දිය පුරමු

ඔබ යන ගමනේ

මගේ ගෙටත් උඩ
( ප්‍රේම කීර්තිද අල්විස්/වික්ටර් රත්නායක)

පෙරඹර හිරු නැගුනා
(ඩබ්ලිව්. එම්. ටී. බණ්ඩාර / වික්ටර් රත්නායක)

අපි හැඟුම් වලට ඉඩ දී
( ප්‍රේම කීර්තිද අල්විස්/වික්ටර් රත්නායක)

සමුගන්නට අවසරයි

දඬුවැල් බෑයේ මී පැණි
(සුනිල් ආරියරත්නයන් /නන්දා මාලිනි)

හදේ සුසුමන් පතිතවීමෙන්
(ඩෝල්ටන් අල්විස්/ ඩී.ආර්. පීරිස්)

No comments:

Post a Comment