මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ජයතිස්ස හෙට්ටිආරච්චි (Jayathissa Hettiarachchi)

රයිගමයාණනි ගම්පලයානනි
 යුග ගායනය :ෆ්‍රෙඩි සිල්වා

No comments:

Post a Comment