මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

ඉන්ද්‍රාණි බෝගොඩ (Indrani Bogoda)

මා හිස පිරි මැද

ලබැඳි සබඳ ඔබ

නීල වර්ණ නීල කොබෙයියෝ

නොතැවෙන් සූරියකාන්තා

පෙම්කල වරදට

මා ප්‍රිය හිමියනි
(ක්රිස්ටි ගුණසේකර/ චන්දරදාස බෝගොඩ)


No comments:

Post a Comment