මෙහි අඩංගු සියළු ගීත ඔබේ රසාස්වාදය වෙනුවෙන්ම පමණි. ගීතවල සියළුම අයිතීන් මුල් නිර්මාණකරුවන් සතුය. කරුණාකර වාණිජ අරමුණු වෙනුවෙන් යොදානොගන්න.

දේවානන්ද වෛද්‍යයසේකර (Dewananda Wayidyasekara )

නීල නුවන් මානෙල් මල්

ආශා දෑසින් දකිනා සිහිනේ

No comments:

Post a Comment